nu in de bioscoop!

Uilebal

Individuele Projecten

Call Deadlines Download
20-2016 17-11-2016 (in behandeling)
20-4-2017 (open)
Download

 De oproep voor ontwikkeling van projecten is opgesplitst in twee aparte oproepen: Steun voor Individuele Projecten en Steun voor Slate Funding (een pakket van projecten). Echter, de aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de twee oproepen, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van het contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

 

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download e-form, aanvraagformulieren en richtlijnen

De richtlijnen, aanvraagformulieren en een voorbeeld van het eForm kunt u hierboven downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina. U kunt ze ook vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel.

Het eForm kunt u hier vinden.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina. U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

FAQ

Klik hier voor de FAQ.

De Creative Europe Desk heeft tevens een (Engelstalige) folder samengesteld: Funding Opportunities For Producers.

deadlineS

17 november 2016: 12.00 uur
20 april 2017: 12.00 uur

Doel

Met Steun voor de Ontwikkeling van Individuele Projecten wil de Europese Commissie de ontwikkeling bevorderen van audiovisuele projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt.

Doelgroep

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het Creative Europe MEDIA programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd. De oproep steun voor individuele projecten richt zich voornamelijk op productiebedrijven met een beperkte financiële capaciteit. Het bedrijf moet minstens twaalf maanden geregistreerd zijn als (audiovisueel) productiebedrijf.

Type Projecten

Projecten die in aanmerking komen zijn:

 • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.
 • fictie projecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten (in geval van een serie is de minimumlengte per aflevering 25 minuten) die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie.
 • fictie projecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.

NB: de minimale duur geldt niet voor non-lineaire projecten, zoals Virtual Reality projecten.

*Een digitaal platform voor de volgende type projecten: animatie, creative documentaires en fictie bedoeld voor multiple screen-based applicaties, interactieve projecten, linear en non-linear web-series en narratieve virtual reality projecten.

MEDIA Bijdrage

Het totale beschikbare budget voor deze oproep is 5.391.319 EUR.

De financiële bijdrage per individueel project is een forfaitair bedrag van:

 • 60.000 EUR voor animatiefilms
 • 25.000 EUR voor creatieve documentaires
 • 50.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget gelijk aan of meer dan 1,5 miljoen EUR is
 • 30.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget lager dan 1,5 miljoen EUR is

Het financieringsplan is onderdeel van de evaluatie. Aanbevolen wordt dat een substantieel deel van de ontwikkelingskosten, bij voorkeur, afkomstig is van derde partijen.

‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project.

Vereisten

1. Het productiebedrijf moet een project hebben geproduceerd in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag dat gedistribueerd of uitgezonden is in ten minste één ander land dan het eigen land, tussen 1 januari 2014 en de datum van indiening. Wanneer het productiebedrijf niet kan aantonen dat een eerder geproduceerd werk is gedistribueerd, dan mag het persoonlijke trackrecord van de producent in aanmerking worden genomen. De producent moet dan:

 • of aandeelhouder zijn van het bedrijf
 • of directeur van het productiebedrijf zijn

De producent moet substantieel aan het gedistribueerde werk hebben meegewerkt. Alleen de volgende credits worden geaccepteerd en moeten on screen worden aangetoond: producent; delegate producer; executive producer. Let op: De credit ‘coproducent' wordt NIET geaccepteerd.

Een eerder gedistribueerd werk moet aan dezelfde vereisten voldoen als de in aanmerking komende type projecten.

2. Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij de meerderheid van de rechten op het project dat ze willen ontwikkelen, in eigendom hebben.

De eerste draaidag of 'first day of principal photography' mag op z'n vroegst plaatsvinden acht maanden na indiening van het project.

De aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de oproep voor Slate Funding of de oproep voor Individuele Projecten, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van het contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

SelectieCriteria

Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend:

Voor individuele projecten:

1. Relevantie en de Europese meerwaarde (50 punten)

 • Kwaliteit van het project en mogelijkheden voor Europese distributie

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (10 punten)

 • Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie

3. Verspreiding van de projectresultaten (20 punten)

 • Kwaliteit van de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie

4. Organisatie van het projectteam (10 punten)

 • Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het creatieve team ten opzichte van de specifieke doelstellingen van het project

5. Effect en duurzaamheid (10 punten)

 • Kwaliteit van de financieringsstrategie en haalbaarheid van het project

Extra "automatische" punten voor:

1) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten)

2) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een land met een gemiddelde productiecapaciteit (5 extra punten)

3) projecten die zijn gericht op een jong publiek (5 extra punten). Dit geldt niet voor animatieprojecten.

Wijzigingen ten opzichte van vorige oproep (18-2015):

• Track record: de producent moet in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep een project hebben geproduceerd dat commercieel werd gedistribueerd of uitgezonden in minstens één ander land tussen 1 januari 2014 en de datum van indiening van de aanvraag.

• Projecten gericht op exploitatie via digitale platformen zoals multiple screen-based devices, lineaire en niet-lineaire webseries, interactieve projecten en narratieve Virtual Reality-projecten komen ook in aanmerking voor deze oproep.

• De minimale gebruikservaring is niet van toepassing op non-lineaire projecten zoals Virtual Reality projecten.

• Het aantrekken van jong talent wordt aangemoedigd in het selectiecriterium 4: Organisatie van het projectteam.

• De automatische punten die toegekend worden aan projecten gericht op een jong publiek zijn verminderd van 10 naar 5. Deze punten worden ook niet langer toegekend aan animatieprojecten om ook animatieprojecten gericht op volwassenen te laten meedingen in dit genre.

Rapportageformulieren

Beneficiënten van de aanvraag voor Creative Europe - Slate Funding, Individuele Projecten en Video Games (en op termijn ook voor de andere oproepen) kunnen terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel voor de rapportageformulieren. Ga hiervoor naar: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space_en.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100:

Voor individuele projecten

Relevantie en de Europese meerwaarde (50 punten)

          Kwaliteit van het project en mogelijkheden voor Europese distributie 

 

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (10 punten)

          Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie

 

Verspreiding van de projectresultaten (20 punten)

          Kwaliteit van de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie

 

Kwaliteit van het projectteam (10 punten)

          Ervaring, mogelijkheden en geschiktheid van het creatieve team

 

Effect en duurzaamheid (10 punten)

          Kwaliteit van de financieringsstrategie en haalbaarheid van het project 

 

Extra "automatische" punten voor:

1) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten)

2) projecten die zijn gericht op een jong publiek (10 extra punten)

3) projecten die zijn bestemd voor coproductie met een onderneming die in een ander deelnemend land is gevestigd dat geen gemeenschappelijke officiële taal heeft (5 extra punten)

Agenda