nu in de bioscoop!

L'avenir

Video Games

Call Deadlines Download
22-2016 2-3-2017 (toegekend)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download richtlijnen en aanvraagformulieren

U kunt de richtlijnen en aanvraagformulieren downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download. Tevens zijn alle documenten (o.a. guidelines en Annexes) te vinden op de website van de Europese Commissie: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen (bijgewerkt per 20/12/2016) .

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de technische helpdesk in Brussel, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Deadline

2 maart 2017

Doel

Met steun voor de ontwikkeling van Europese Video Games wil de Europese Commissie de ontwikkeling  bevorderen van Video Games projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt.

Doelgroep

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven en gameontwikkelaars uit de aan het Creative Europe/MEDIA Programma deelnemende landen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Type Projecten

Narratieve digitale video games, ongeacht het platform of verwachte distributiemethode. In alle gevallen moet het spel bestemd zijn voor commerciële exploitatie.
De maximale duur van het project bedraagt 36 maanden (was voorheen 30), te rekenen vanaf de datum van indiening. Waar onder de oude MEDIA regeling voor Interactieve Werken de ontwikkeling van een game nog gekoppeld moest zijn aan een audiovisueel werk is het nu mogelijk om voor de ontwikkeling van op zichzelf staande games subsidie aan te vragen. De bijdrage is afhankelijk van het stadium waarin het project zich bevindt en de capaciteit van de aanvrager om het project te co-financieren.

MEDIA Bijdrage

Het totale beschikbare budget voor deze oproep is 3,78 miljoen euro. De toegekende financiële bijdrage is een subsidie.

De bijdrage bedraagt tussen de € 10.000,- en € 150.000,- euro voor concept- en projectontwikkeling  van een videogame (activiteiten tot het punt waarop er een Trial -versie of playable prototype van de videogame is ontwikkeld);

De toe te kennen financiële bijdrage mag nooit meer bedragen dan 50% van de in aanmerking komende kosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd.

Vereisten

De producent dient een bewezen 'track record' te hebben, dat wil zeggen een eerder geproduceerde video game, die commercieel gedistribueerd werd gedurende twee kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep (voor de oproep betekent dat distributie van 1 januari 2014 tot de datum van indiening).

De eerste speelbare versie mag niet gerealiseerd worden binnen 8 maanden nadat het project is ingediend.

De aanvrager moet de meerderheid van de rechten van het ingediende project bezitten.

De digitale content moet substantieel interactief zijn met een narratieve component.

Toekenningscriteria

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria: 

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100.

Kwaliteit van de content (20 punten)

  • Kwaliteit van de inhoud, de 'storytelling' van het project en originaliteit van het concept ten opzichte van bestaande werken;

Innovatieve karakter van het project (20 punten):

  • De mate waarin het project de grenzen opzoekt, bijvoorbeeld door middel van innovatieve technieken en content;

Relevantie en Europese meerwaarde (20 punten):

  • Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie en potentie voor Europese internationale exploitatie (inclusief management van het Intellectueel Eigendom);

Distributie van het resultaat (20 punten):

  • Kwaliteit van de distributie-, communicatie- en  marketingstrategie en geschiktheid voor de doelgroep, inclusief toegankelijkheid;

Kwaliteit van het projectteam (10 punten):

  • Potentie en geschiktheid van het creatieve team;

Impact en duurzaamheid (10 punten):

  • Kwaliteit van de financieringsstrategie met betrekking tot de ontwikkeling, de productie en de haalbaarheid van het project;

Extra "automatische" punten voor:

  • projecten die op een jong publiek (tot 12 jaar) gericht zijn (5 extra punten)

Indiening aanvraag

Aanvragen moeten door middel van het online-aanvraagformulier (e-form) bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA) worden ingediend uiterlijk op 2 maart 2017 om 12 uur ’s middags (plaatselijke tijd Brussel).  Er bestaat geen mogelijkheid om de aanvraag op een andere manier in te dienen dan online.

Aanvragers dienen ervoor te zorgen dat alle in de e-forms gevraagde en genoemde documenten worden aangeleverd.

Rapportageformulieren

Beneficiënten van de aanvraag voor Creative Europe - Slate Funding, Individuele Projecten en Video Games (en op termijn ook voor de andere oproepen) kunnen terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel voor de rapportageformulieren. Ga hiervoor naar: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space_en.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25  of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda