nu in de bioscoop!

Toni Erdmann

Training

Call Deadlines Download
06-2016 Training 14-4-2016 (toegekend)
Download

Participant Identification Code

De richtlijnen en andere documenten voor de oproep Steun voor Training kunt u rechts bovenaan deze pagina downloaden. Ook kunt u ze via deze link op de website van het Agentschap downloaden.

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

Het eForm en de richtlijnen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download. De eForms kun je hier vinden.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Klik hier voor de Frequently Asked Questions (2016)

Deadline

14 april 2016: 12.00 uur

Doel

Met de steun voor training van professionals werkzaam in de audiovisuele industrie biedt het MEDIA subprogramma ondersteuning voor:

  • het ontwikkelen van een uitgebreide reeks scholingsmaatregelen die de verwerving en verbetering van vaardigheden en bekwaamheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en netwerkinitiatieven, waaronder ook de integratie van digitale technologieën, bevorderen.

Doelgroep

De aanvragers moeten Europese entiteiten zijn (particuliere bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.), die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen.

De actie is ook open voor deelnemers uit landen die niet deelnemen aan het MEDIA subprogramma, op voorwaarde van het volgende:

  • algemene regel: het percentage deelnemers uit niet-MEDIA landen is maximaal 20%.
  • voor specifieke "Internationale Acties" gericht op het vergroten van expertise, kennis en capaciteiten voor Europese professionals om samen te werken met niet-Europese professionals en internationale professionele netwerken toegankelijk maken, geldt dat het percentage deelnemers uit niet-MEDIA landen tussen de 35% en 50% moet zijn.

Hier vindt u de lijst met alle aan het MEDIA programma deelnemende landen:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

type projecten

Aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor een van de twee volgende categorieën van gesteunde acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

  1. Europese acties: acties die gericht zijn op het verwerven en verbeteren van vaardigheden en competenties van professionals om hoofdzakelijk in Europa actief te zijn;
  2. Internationale acties: acties die gericht zijn op het opbouwen van de deskundigheid, kennis en capaciteiten van Europese professionals zodat zij leren te netwerken en samen te werken met niet-Europese collega's om toegang te krijgen tot internationale professionele netwerken.

Opleidingsactiviteiten ter bevordering van multidisciplinaire samenwerking binnen de audiovisuele sector worden aangemoedigd.

De aanvraag moet betrekking hebben op acties die gericht zijn op de ontwikkeling van het vermogen van audiovisuele professionals om een Europese en internationale dimensie te begrijpen en in hun werkzaamheden te integreren door verbetering van de kennis op de volgende gebieden:

  • ontwikkeling en publieksbereik, marketing, distributie en vertoning;
  • financieel en commercieel beheer, met name om de toegang tot financiering te bevorderen;
  • ontwikkeling en productie van werken;
  • kansen en uitdagingen van het digitale tijdperk.

De aanvrager dient een voorstel in met als doel een tweejarig partnerschap-contract af te sluiten (Framework Partnership Agreement, FPA).

Voor de eerste FPA van twee jaar moet de actie tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 van start gaan.

De periode waarbinnen gemaakte kosten subsidiabel zijn duurt maximaal 12 maanden.

MEDIA BIJDRAGE

Het totale budget voor deze oproep (S23-2013) is 7.3 M euro. De steun bestaat uit een subsidie van maximaal 60% van de totale projectkosten voor Europese acties en 80% van de totale projectkosten voor internationale acties. Er worden naar verwachting 55 projecten geselecteerd.

Toekennningscriteria

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op grond van volgende toekenningscriteria:

 

Criteria Definitie Aantal punten
Relevantie en Europese meerwaarde Relevantie van de inhoud van de activiteit met inbegrip van haar internationale/Europese dimensie ten opzichte van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, de behoeften van en de ontwikkelingen in de sector, de mate van innovatie van het project in relatie tot het bestaande Europese opleidingsaanbod en de partnerschappen met de audiovisuele sector. 30
Kwaliteit van de inhoud van de activiteiten Geschiktheid van de methodologie om de doelstellingen te bereiken (formaat, doelgroep; deskundigheid, kostenefficiëntie van de activiteit). 40
Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid Mechanismen voor het delen van "best practices" en resultaten tussen de deelnemers; het effect op de deelnemende professionals, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector; alsmede het effect op de toegang tot internationale netwerken en markten van personen en bedrijven. 20
Kwaliteit van het projectteam Relevantie van de internationale technische en pedagogische deskundigheid van de docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie. 10

 

indiening aanvraag

Aanvragen moeten uiterlijk op 14 april 2016 om 12 uur 's middags (Nederlandse tijd) door middel van het online-aanvraagformulier (e-formulier) worden ingediend. Geen andere wijze van indiening van een aanvraag zal worden aanvaard.

Aanvragers dienen ervoor te zorgen dat alle documenten waarom in de e-formulieren wordt verzocht en die daarin worden genoemd, worden verstrekt.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda