nu in de bioscoop!

Toni Erdmann

MEDIA goes International

Call Deadlines Download
2013 28-9-2012 (toegekend)
Download

Dit programma is Beëindigd.

 

Doel

Het MEDIA Mundus Programma liep gedurende de periode 2011-2013 en richtte zich op samenwerking van de Europese filmindustrie met de rest van de wereld. De doelstellingen van het programma waren de Europese audiovisuele industrie stevig op de kaart te zetten door de toegang tot internationale markten te verbeteren, vertrouwen te scheppen en werkrelaties op de lange termijn tot stand te brengen.

Met de steun voor MEDIA Mundus wilde de Europese Commissie de samenwerking versterken tussen professionals uit de audiovisuele industrie in de EU en daarbuiten, op basis van wederzijds voordeel.

Type Projecten

MEDIA Mundus is bedoeld voor activiteiten op het gebied van training, markttoegang, distributie en circulatie van audiovisuele werken. Deze oproep betreft projecten die starten tussen 01/02/2013 en 30/06/2014 en uiterlijk op 1 oktober 2014 zijn afgerond.

Actie 1: Ondersteuning van opleidingen:
Deze actie beoogt de verbetering van de vaardigheden van Europese professionals en professionals uit derde landen (wereldwijd):

Optie 1 ondersteunt de deelname van studenten/professionals en leraren uit niet-EU-landen aan audiovisuele trainingen die door het MEDIA 2007 Programma worden ondersteund;

Optie 2 ondersteunt de ontwikkeling van audiovisuele trainingen voor MEDIA Mundus, gericht op professionals die reeds werkzaam zijn in de audiovisuele industrie.

Actie 2: Ondersteuning van markttoegang: deze actie ondersteunt projecten die de toegang tot internationale markten voor audiovisuele werken bevorderen. Het gaat hier om de ontwikkelings- en/of preproductiefasen (bijvoorbeeld internationale coproductiemarkten) en downstreamactiviteiten (evenementen om de internationale verkoop van de werken te vergemakkelijken).

Actie 3: Ondersteuning van de distributie en het in omloop brengen van audiovisuele werken: deze actie beoogt de aanmoediging van de distributie, promotie, vertoning en verspreiding van Europese werken op  internationale niet-Europese markten (in de zgn derde landen) en van audiovisuele werken uit derde landen in Europa.

Actie 4: Transversale activiteiten: deze actie beoogt de ondersteuning van projecten van transversale aard, d.w.z. die betrekking hebben op verscheidene prioriteiten van het programma, bijvoorbeeld opleidingen gevolgd door presentaties tijdens coproductievergaderingen.

De specifieke voorwaarden staan vermeld in het  Werkprogramma MEDIA Mundus 2013.

MEDIA Bijdrage

De financiële bijdrage zal worden verleend in de vorm van een subsidie. De financiële steun van de Commissie mag niet meer bedragen dan 50%, 60% of 70% van de totale subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de activiteit. Voor deze oproep, die in juli 2012  werd gepubliceerd, is een budget van ruim €4,6 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal is er 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2011 - 2013.

Vereisten

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, dan gelden de volgende eisen:

- ingediende projecten moeten gezamenlijk worden uitgevoerd door Europese professionals en professionals uit derde landen;

- ingediende projecten moeten het internationale netwerken bevorderen. Met uitzondering van onder actie 1 (optie 1) ingediende projecten moet elk project daarom worden aangestuurd en uitgevoerd door een groep die aan drie criteria voldoet:

1. De groep moet bestaan uit minimaal drie partners (inclusief de coördinator). Projecten met slechts twee partners kunnen echter in aanmerking komen als het internationale netwerk gegarandeerd wordt. Het netwerk wordt gegarandeerd als de coördinator van het project een Europees netwerk van audiovisuele professionals/bedrijven is, dat meer dan tien Europese lidstaten bestrijkt;

2. De coördinator van de groep moet zijn hoofdkantoor hebben in een lidstaat van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Projecten die na 1 juli 2013 worden opgestart door coördinatoren gezeteld in Kroatië komen tevens in aanmerking;

3. De groep moet ten minste één medebegunstigde bevatten die banden met de audiovisuele sector heeft en wiens hoofdkantoor zich in een niet-EU-land bevindt (een ander land dan Kroatië en Zwitserland).

Aanvragen van individuen komen niet in aanmerking.

Toekenningscriteria

Er zullen op grond van de volgende weging punten worden toegekend aan de aanvragen (maximumaantal punten: 100):

  • Kwaliteit van de inhoud van de activiteit (maximaal: 25 punten, minimumdrempel: 50%);
  • Projectbeheer (maximaal: 25 punten, minimumdrempel: 50%);
  • Internationale en Europese dimensie en meerwaarde (maximaal: 30 punten, minimumdrempel: 50%);
  • Effect (maximaal: 20 punten, minimumdrempel: 50 %).

Indiening aanvraag

De aanvragen moeten uiterlijk op 28 september 2012 worden ingediend bij:

Ms Aviva Silver
European Commission
Directorate General Education and Culture
Directorate D– Culture & Media
Unit D3 – MEDIA Programme & Media Literacy
Office MADO 18/68
1049 Brussel
BELGIË

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de MEDIA Desk, 020-305 30 40020-305 30 40  of via info@mediadesknederland.eu.


Download hier de Brochure

Agenda