nu in de bioscoop!

Slate Funding

Call Deadlines Download
21-2016 2-2-2017 (in behandeling)
Download

De oproep voor ontwikkeling van projecten is opgesplitst in twee aparte oproepen: Steun voor Individuele Projecten en Steun voor Slate Funding (een pakket van projecten). Echter, de aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de twee oproepen, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van een contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

NIEUW

 • Deze oproep biedt mogelijkheden voor opkomend talent dat wordt gesteund door een ervaren productiehuis. Aanvragers mogen daarom optioneel een korte film (van max. 20 minuten) toevoegen aan hun Slate-aanvraag. Voor de totstandkoming van deze korte film kan maximaal 10.000 euro bovenop de reguliere Slate aangevraagd worden. Een gedetailleerde definitie van opkomend talent en een kortfilm, kan je lezen in de richtlijnen pg. 7.
 • Voor non-lineaire projecten, zoals bijvoorbeeld Virtual Reality, is er geen voorwaarde m.b.t . minimumduur.
 • De maximumduur van elk project (ontwikkelingsfase waarvoor Media-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden (voorheen was dat 30 maanden)
 • Het  tweede selectiecriterium (Award Criteria) - Kwaliteit van de inhoud van de activiteiten - krijgt meer aandacht en wordt in de richtlijnen uitvoerig beschreven op pagina 14. Hiermee wordt de kwaliteit van de projecten, de ontwikkelingsstrategie en de financiële strategie en de Europese dimensie van de projecten bedoeld .

Download

U kunt ze ook vinden op de website van de Europese Commissie.

Het eForm kunt u hier vinden

Let op! Als de eForms beschikbaar zijn moet u deze eerst te downloaden en opslaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12:00 's middags
Wacht niet tot het laatste moment, na 12:00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden bij het doen van de elektronische aanvraag, klik dan hier voor informatie en tips van het Uitvoerend Agentschap in Brussel.

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

FAQ

Klik hier voor de FAQ

deadline

2 februari 2017, 12.00 uur

Doel

Met steun voor de ontwikkeling van een pakket van projecten (slate funding) wil de Europese Commissie bedrijven steunen in de ontwikkeling van een reeks audiovisuele projecten in het kader van een bedrijfsstrategie op middellange termijn.

Doelgroep

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd. De oproep steun voor een pakket van projecten richt zich voornamelijk op middelgrote productiebedrijven met internationale ervaring en de financiële capaciteit om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen met een sterke focus op iinovatie.De aanvrager moet kunnen aantonen in staat te zijn om in een concurrerend en constant veranderend audiovisueel landschap zijn marktpositie te verbeteren.

Het bedrijf moet minstens 36 maanden geregistreerd staan als productiebedrijf.

Type Projecten

Aanvragers kunnen een pakket aanvragen van minimaal 3 tot maximaal 5 projecten. Projecten die in aanmerking komen zijn:

 • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.
 • fictie projecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten (in geval van een serie is de minimumlengte per aflevering 25 minuten) die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie of digitaal platform.
 • fictie projecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.
  Met *digital platform wordt verwezen naar de volgende projecten: animatie, creatieve documentaires en fictieprojecten bedoeld voor multiple screen-based devices, interactieve projecten, lineaire en non-lineaire web-series en narratieve virtual reality projecten. Voor non-lineaire projecten, zoals bijvoorbeeld Virtual Reality, geldt de voorwaarde mbt minimumduur niet.

MEDIA Bijdrage

Het totale budget voor deze oproep bedraagt 12,5 miljoen euro. De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. De maximale financiële bijdrage die kan worden toegekend, ligt tussen 70.000 en 200.000 euro.

De toegekende financiële bijdrage kan nooit meer bedragen dan 50% van de in aanmerking komende kosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd.

‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project, zoals:

 • het verwerven van auteursrechten;
 • research;
 • archief research;  
 • alle activiteiten met betrekking tot het schrijven van het scenario, inclusief het treatment tot en met het finale concept;
 • vervaardigen van storyboards;
 • onderzoeken en bepalen van de sleutelposities in cast en crew;
 • ontwikkelen van een financieringsplan;
 • onderzoeken en bepalen van partners uit de industrie, coproducenten en financiers;
 • productieschema en -planning tot de uiteindelijke oplevering;
 • eerste marketing- en verkoopplannen (deelname aan markten en aantrekken van kopers, keuze met betrekking tot de eerste releases, festivals en markten die in aanmerking moeten worden genomen, etc.);
 • productie van een video treatment of een pilot.

De maximumduur van het project en derhalve de periode waarin de toegestane kosten opvoerbaar zijn, bedraagt 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kosten die gemaakt zijn voor het verwerven van de auteursrechten, deze mogen tot 12 maanden voorafgaand aan de indiening van het project gemaakt zijn en opgevoerd worden. Verder mag het project niet in productie gaan binnen acht maanden na indiening van het project.

Vereisten

1. Het productiebedrijf moet een project hebben geproduceerd dat in de 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van de call, officieel gereleased of uitgezonden is in minimaal drie andere landen gedurende uiterlijk twee kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep. Wanneer het productiebedrijf niet voldoet aan de voorwaarde van een eerder geproduceerd werk dat is gedistribueerd, dan mag het persoonlijke trackrecord van de producent in aanmerking worden genomen. De producent moet dan:

 • óf aandeelhouder zijn van het bedrijf; 
 • óf directeur zijn van het productiebedrijf;

De producent moet substantieel aan het gedistribueerde werk hebben meegewerkt. Alleen de volgende credits worden geaccepteerd en moeten on screen worden aangetoond: producent; delegate producer; executive producer. Let op: De credit ‘coproducent' wordt NIET geaccepteerd.

2. Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij de meerderheid van de rechten op alle  projecten die ze willen ontwikkelen, in eigendom hebben.

Nieuw binnen deze oproep is de vereiste dat wanneer een eerder werk een televisieproductie betreft, deze dan uitgezonden moet zijn door drie verschillende omroepen;

Toekenningscriteria

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria:

Relevantie en de Europese meerwaarde (20 punten)

 • Capaciteit van de onderneming om op Europees en internationaal niveau een reeks van 3 tot 5 projecten te ontwikkelen en produceren

 Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten)

 • Kwaliteit van de reeks projecten, kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie, kwaliteit van de financieringsstrategie en de Europese dimensie ervan

Verspreiding van projectresultaten (20 punten)

 • Kwaliteit van de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie

 Kwaliteit van het projectteam (10 punten):

 • Ervaring, mogelijkheden en diversiteit van de creatieve teams

 Effect en duurzaamheid (10 punten)

 • Haalbaarheid van de reeks projecten

Innovatieve karakter (20 punten)

 • Capaciteit van de onderneming om innovatieve activiteiten te ontplooien

 Extra "automatische" punten voor:

1) een onderneming die een aanvraag indienten die is gevestigd in een in  MEDIA-participerend land met een medium productiecapaciteit (5 extra punten). Nederland wordt hieronder geschaard, naast Oostenrijk, Belgïe, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden en Zwitserland.

1) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een in  MEDIA-participerend land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten). De landen die hieronder worden geschaard zijn: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, , FYROM, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia

Beneficiënten van de aanvraag voor Creative Europe - Slate Funding, Individuele Projecten en Video Games (en op termijn ook voor de andere oproepen) kunnen terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel voor de rapportageformulieren. Ga hiervoor naar: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space_en.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25  of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda