nu in de bioscoop!

Toni Erdmann

Online Promotie

Call Deadlines Download
Call 26-2016 Online Distribution 6-4-2017 (open)
Download

Welke acties komen in aanmerking?

Het doel van deze subsidie is het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platformen dan cinema. Daarnaast ook het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijhorende nieuwe businessmodellen. 

Deze oproep bestaat uit 3 Acties:

 • ACTIE 1*: Digitale promotie, marketing, branding, tagging en ontwikkeling van nieuwe content door bestaande VOD-diensten die grotendeels Europese films aanbieden. Het doel van deze actie is de zichtbaarheid en vindbaarheid van én het publiek voor Europese av werken te vergroten.
 • ACTIE 2: De samenstelling en oplevering van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese av werken op VOD-platformen.
 • ACTIE 3: Innovatieve strategieën en businessmodellen voor de distributie en promotie van Europese av werken, inclusief audience development initiatieven die gericht zijn op innovatieve en participatieve strategieën om bredere publieken te bereiken voor Europese films.

* Deze actielijn vervangt de oproep “publieksbereik”

VEREISTEN

 • Aanvragers die projecten indienen voor de verschillende actielijnen moeten voor elke actie een afzonderlijke aanvraag indienen. 
 • De maximale duur van een actie bedraagt 12 maanden en de actie dient te starten tussen 1 september 2017 en 1 januari 2018. In uitzonderlijke gevallen kan een verlenging worden aangevraagd, met een maximum van 6 maanden. 
 • Voor deze oproep voor acties in 2017-2018 wordt er telkens een 1-jarig contract afgesloten.
 • Focus op transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen voor de publicatie van de input en de resultaten van de actie, met specifieke aandacht voor kennisdeling met publieke instellingen, lidstaten en de av industrie.

Specifieke voorwaarden voor Actie 1:

 • De activiteiten binnen de actie dienen te bestaan uit innovatieve en coherente strategieën om het globale publiek en de waarde van de Europese catalogus te vergroten, met daarbij duidelijke indicatoren, kwantificatie en het delen van de resultaten.
 • Subsidieerbare kosten zijn alle kosten gerelateerd aan de promotie-, branding-, tagging- en marketingcampagnes van content door reeds bestaande VOD-platformen. Enkel personeels- en technologiekosten gerelateerd aan deze campagnes zijn ook subsidieerbaar.
 • De totale VOD-catalogus dient een "minimum Europese dimensie" te hebben, d.w.z.:
  • bestaat uit minimum 500 beschikbare av werken
  • minstens 50% is Europese content (zie definitie hieronder)
  • bestaat uit av content van minstens 5 landen die aangesloten zijn bij het MEDIA Programma (nader te noemen: MEDIA-landen) die minstens 5 verschillende officiële Europese officiële EU-talen vertegenwoordigen
  • maximum 40% van de content komt uit 1 land.

Specifieke voorwaarden voor Actie 2:

 • De voorbereidingen van deze catalogi zijn onder meer: encoding, ondertiteling, dubbing en autodescriptie van de werken, de voorziening van metadata, de ontwikkeling van transversale en/of multiterritoriale marketingstrategieën en bijhorend promomateriaal. 
 • De catalogus dient een duidelijke editorial line en bijkomende marketingstrategie te kunnen voorleggen.
 • De audiovisuele werken die kunnen worden opgenomen in de catalogus zijn:
  • Fictie, animatie of creatieve documentaire, inclusief langspeelfilms, TV-films of series. Minimumlengte is niet gespecificieerd.
  • Europese content (zie definitie hieronder).
 • De catalogus moet ten minste 20 Europese audiovisuele werken bevatten. In het geval van aan catalogus van uitsluitend tv-series (fictie of animatie), dient de catalogus ten minste 20 episodes van 1 of meerdere series te bevatten.
 • Alle werken in de catalogus dienen een commercieel potentieel te hebben: elke titel moet in ten minste in 5 MEDIA-landen verkocht geweest zijn voor cinema-of TV-distributie. 
 • De catalogus moet werken bevatten uit ten minste 5 MEDIA-landen , die minstens 5 verschillende officiële Europese talen vertegenwoordigen. In het geval van aan catalogus van uitsluitend tv-series (fictie of animatie), geldt deze voorwaarde niet.
 • Elke titel van de catalogus dient reeds eerder verkocht te zijn voor cinema- of TV-distributie in minimum MEDIA-landen .
 • Alle titels in de catalogus moeten beschikbaar gemaakt worden via VOD-diensten in minstens 3 andere Media-landen. Het is daarnaast toegelaten om de de titels ook in niet-Europese landen beschikbaar te maken. De kosten voor deze niet-Europese distributie zijn ook subsidieerbaar. 
 • Het oprichten van nieuwe VOD-platformen komt niet in aanmerking voor deze actie.

Specifieke voorwaarden actie 3:

 • De projecten dienen aandacht te hebben voor:
  • de convergentie en complementariteit tussen offline en online distributieplatformen
  • en/of de transnationale beschikbaarheid van Europese av werken binnen een digitale context
  • en/of nieuwe strategieën rond publieksbereik en ontwikkeling in het digitale tijdperk, naast de traditionele distributiemodellen.
 • Multiplatform- en day-and-date releases komen nog steeds in aanmerking, maar de Europese Commissie is specifiek op zoek naar nieuwe distributie- en releasemodellen met een focus op innovatie en experiment.
 • De actie dient te focussen op de volgende type av werken:
  • Fictie, animatie of creatieve documentaire,  (incl. speelfilms, TV-films of series) Minimumlengte is niet gespecificeerd.
  • Europese content.

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties (particuliere ondernemingen, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, gemeenten/ gemeenteraden enz.) die gevestigd zijn in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma Media en die hetzij rechtstreeks, hetzij via een meerderheidsparticipatie burgers zijn van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.
 • Mogelijke aanvragers zijn bijvoorbeeld sales agents, distributeurs, VOD-platformen, aggregatoren en zelfs producenten.

 

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep (3 actielijnen tezamen) voor 2017 bedraagt 9,49 miljoen euro:

ü  Actie 1: 4 miljoen

ü  Actie 2: 2,14 miljoen

ü  Actie 3: 3,35 miljoen

De financiële bijdrage wordt berekend op basis van een gedetailleerde begroting. De bijdrage is gelimiteerd tot maximaal 60% cofinanciering van de subsidieerbare kosten.

 

Participant Portal

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

 

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA

 • Oproep (Call for proposals) - Korte samenvatting van de oproep. 
 • Richtlijnen (Guidelines) - Uitgebreide richtlijnen over de oproep. Lees dit document goed door, hierin staan alle voorwaarden.
 • Expertengids (Expert Guide) - Document opgesteld voor de beoordelingsexperten: op basis van welke criteria en hoe dient de expert het dossier te beoordelen? Handig document bij het opstellen van het dossier. Kijk naar de tabellen op pg. 9-16.
 • How to apply - De Guide for Applicants is een handig document waarin in de verschillende stappen voor indiening gedetailleerd worden beschreven.
 • Aanvraagformulier (eForm) - link naar portal waar alle eForms staan
 • Bijlagen (Annexes) - Moet je allemaal invullen en samen met de eForm insturen.
 • Sample Grant Agreement voor Mono-beneficiaries & Multi-beneficiaries - Voorbeelddocument

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda