nu in de bioscoop!

Toni Erdmann

Markttoegang

Call Deadlines Download
17-2016 2-2-2017 (in behandeling)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

Het eForm en de richtlijnen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12:00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

deadlines

2 februari 2017: 12:00 uur

Doel

Deze subsidieregeling is gericht op initiatieven die de toegang tot professionele beurzen en markten, het gebruik van online business tools en/of de Europese en mondiale verspreiding van Europese en internationale films en videogames op alle distributieplatformen en via internationale samenwerkingsprojecten in de audiovisuele sector bevorderen. De initiatieven kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden en dienen open te staan voor zowel Europese als niet-Europese deelnemers.

Doelgroep

Europese bedrijven/organisaties (particuliere bedrijven, NGOs, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, enz.) actief in de audiovisuele sector, die gevestigd zijn in één van de deelnemende landen aan het subprogramma MEDIA en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Het programma staat ook open voor samenwerkingen en gemeenschappelijke acties met landen die niet deelnemen aan het MEDIA-programma maar wel actief zijn in de culturele en creatieve sector zoals UNESCO, de Raad van Europa, etc., op basis van een gemeenschappelijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het programma.

Welk Type Projecten komen in Aanmerking?

Deze subsidiemaatregel is gericht op initiatieven, hoofdzakelijk gericht op professionals, die de toegang tot professionele beurzen en markten, het gebruik van online business tools, en de Europese en mondiale verspreiding van Europese av werken op alle distributieplatformen en via internationale samenwerkingsprojecten in de audiovisuele sector bevorderen.

 • De aanvrager dient een duidelijk en gedetailleerd plan voor te leggen waarin de impact van de actie op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken en professionals aantoont, inclusief de vergrote geografische representatie van de verspreiding.
 • Definitie Europees audiovisueel werk: een audiovisueel werk afkomstig uit een MEDIA-land (of met meerderheid geproduceerd) zijnde speelfilms, korte films, videogames, tv series en crossmediale werken, incusief VR. Audiovisuele werken zoals live-uitzendingen, reality tv, talkshows, reclame, muziekvideo's, non-narratieve kunstwerken en meer komen niet in aanmerking.
 • De initiatieven kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden en dienen open te staan voor zowel Europese als niet-Europese deelnemers.
 • Voor deze oproep voor 2017-2018 wordt de aandacht gevestigd op het gebruik van innovatieve online business tools en het aanmoedigen van de ontwikkeling van netwerken in de projecten. 
 • De activiteit zelf (daadwerkelijke initiatief) dient telkens van start te gaan tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018. De actie (totale project mbt subsidieerbare periode) kan ten vroegste van start gaan 10 maanden voor de begindatum van de activiteit en eindigt ten laatste 2 maanden na de einddatum van de activiteit. De maximale duur van de actie is 12 maanden. Er kunnen 6 bijkomende maanden worden verleend op voorwaarde dat de verlening aangevraagd wordt vóór de deadline die in de subsidieovereenkomst staat.
 • Tijdens deze oproep zullen enkel individuele initiatieven ondersteund worden, er worden geen meerjarige partnerschappen (FPA - 2 jaar) afgesloten.

Er worden drie typen van activiteiten ondersteund. Aanvragers die projecten voor meer dan één type project indienen, moeten een aparte aanvraag te doen per type activiteit:

Actie 1. Toegang tot fysieke markten voor Europese professionals:
Activiteiten die erop gericht zijn de toegang van professionals tot professionele audiovisuele markten en beurzen binnen Europa en daarbuiten te vergemakkelijken. Het betreft markten zoals coproductie, financiering, afgeronde werken, etc. Er wordt extra nadruk gelegd op kortfilms, videogames, tv series en crossmediale werken.

Er kan geen financiële steun gevraagd worden om deelnamekosten aan coproductie-, financierings-, buyers markten, etc. te dekken.

Actie 2. Online tools bedoeld voor professionals:

 • Opzetten en ontwikkeling van een database en/of een netwerk van databases van Europese programma's en/of professionals in de audiovisuele industrie, bedoeld voor professionals.
 • Opzetten en ontwikkelen van tools aangaande Europese audiovisuele industrie en markt, bedoeld voor professionals.
 • De inhoud van de activiteiten moeten zo mogelijk in meerdere Europese talen beschikbaar gemaakt worden en minimaal in het Engels. VoD-platformen, digitale distributieplatformen en digitalisering van audiovisuele werken zijn voor deze actie uitgesloten.

Actie 3. Gemeenschappelijke Europese promotie activiteiten:

 • Uitvoeren van gemeenschappelijke promotionele activiteiten binnen en buiten de deelnemende MEDIA-landen, die georganiseerd worden door pan-Europese netwerken of organisaties die minimaal 15 deelnemende landen vertegenwoordigen en die gericht zijn op het faciliteren van de distributie en circulatie van Europese audiovisuele werken enerzijds en het netwerk tussen Europese professionals anderzijds.
 • Opzetten en implementeren van promotie-initiatieven en -platforms, gericht op het ontwikkelen van innovatieve manieren van distributie van Europese AV-werken en het aanmoedigen van het netwerken en kennisuitwisseling tussen professionals.
 • Deze activiteiten dienen georganiseerd en gecoördineerd te worden door een groep van minimaal drie verschillende organisaties uit drie verschillende MEDIA-landen.
 • De nadruk ligt hier op nieuwe digitale tools en businessmodellen.

NB. De acties staan ook open voor participanten uit niet-deelnemende landen.

MEDIA Bijdrage

 • De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie van maximaal 60% van de totale projectkosten voor activiteiten die plaatsvinden binnen de deelnemende MEDIA-landen en tot 80% van de kosten van activiteiten die buiten de deelnemende landen plaatsvinden, mits gerechtvaardigd.
 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2017-2018 bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro.

Er worden circa 55 initiatieven gesteund.

Vereisten

De aanvrager moet gevestigd zijn en geregistreerd staan in één van de landen die is aangesloten bij het MEDIA programma. Alleen aanvragen die inhoudelijk voldoen aan één van de bovenstaande omschreven drie acties komen in aanmerking voor financiële steun. 

De actie zelf dient van start te gaan tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018 en heeft een maximale looptijd van twaalf maanden. Er kan een maximale verlenging van zes maanden worden verleend op voorwaarde dat de verlenging aangevraagd wordt vóór de deadline die in de subsidieovereenkomst staat. De maximale duur van de actie is dus nooit langer dan 18 maanden.

Toekenningscriteria

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden maximaal 100 punten toegekend:

 1. Relevantie (max. 30 punten): Relevantie van de inhoud van de actie (inclusief de internationale/Europese dimensie) ten opzichte van de doelstellingen van de oproep en de behoefte van de audiovisuele industrie.
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (max. 30 punten): Geschiktheid van de gebruikte methodologie t.o.v. de doelstellingen (inclusief format, doelgroep, selectiemethoden, samenwerking/synergie met andere projecten, haalbaarheid en kostenefficiëntie).
 3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (max. 30 punten): Impact op de financiering, de internationale circulatie en het wereldwijde publiek van projecten/werken en de effecten op de Europese audiovisuele industrie.
 4. Kwaliteit van het projectteam (max. 10 punten): Relevantie van de internationale, technische en managementexpertise van het team ten opzichte van de doelstellingen van de actie.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de toekenningscriteria, zie de richtlijnen, paragraaf 'Award Criteria'.

indiening aanvraag

De aanvragen moeten uiterlijk op 2 februari 2017 om 12 uur 's middags (Nederlandse tijd) via het online aanvraagformulier (elektronisch formulier) worden ingediend. Andere manieren van indiening worden niet aanvaard.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda